AB-vergadering 6 april 2023

Het Algemeen Bestuur van de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) vergadert op 6 april 2023 van 10:00 tot 12:00 uur. Deze openbare vergadering vindt plaats in het FUMO-kantoor aan de J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE in Grou. 

Wilt je de vergadering bijwonen? Meld je dan vooraf aan via aanmelden@fumo.nl.

01: opening en vaststelling agenda

> Agenda

02: Conceptverslag vorige vergadering, actiepuntenlijst en besluitenlijst

> Conceptverslag AB 15 december 2022

> Actielijst algemeen bestuur 2023

> Besluitenlijst AB 15 december 2022

> Bijlage verslag AB presentatie Goed aantrekkelijk werkgeverschap

03: Ingekomen stukken

03a: Voortgang verterking VTH-stelsel

> Voortgang versterking VTH-stelsel

> Beslisnota inzake Voortgang versterking VTH-stelsel (bijlage 1)

> Voortgangsrapportage IBP Versterking VTH-stelsel (bijlage 2)

> Verkenning kennisinfrastrucuur VTH-stelsel (bijlage 3)

04: Mededelingen

05: Protocol aanpak dumping drugsafval

> AB oplegnotitie Protocol Aanpak drugsafvaldumpingen in de provincie Fryslân

> Protocol Aanpak Drugsafvaldumpingen in de provincie Fryslân

> Bijlage 1-Landelijk Protocol Drugsafval

> Bijlage 2-Relevante wetgeving aanpak bodemverontreiniging als gevolg van drugsafval

> Bijlage 3-Subsidieregeling opruiming drugsafval provincie Fryslân 2021-2024

> Bijlage 4a-Stroomschema werkwijze bij dumping drugsafval

> Bijlage 4b-Stroomschema werkwijze bij dumping drugsafval

06: Eindverslag FUMO 2.0

> AB oplegnotitie Ontwikkelagenda FUMO 2.0

> Eindverslag FUMO 2.0

07: Jaarverslag milieualarmnummer 2022

> AB oplegnotitie Jaarverslag milieualarmnummer 2022

> Presentatie Milieualarmnummer jaar 2022

08: Visitatie FUMO

> AB oplegnotitie Visitatie FUMO

> Voorbeeld visitatieplan

09: Inzet SPUK-gelden toezicht en handhaving energie (THE)

> AB oplegnotitie Inzet SPUK gelden THE

> bijlage 3 Inzet SPUK gelden THE - toekenningsbesluit SPUK gelden

10: Actualisatie toezicht en handhaving energie (THE)

> AB oplegnotitie Actualisatie THE

> bijlage 1 Voorstel VTH MO aanpak actualisatie THE en toevoeging BTP

11: Presentatie Energiebesparing (door Stef Strik, coördinator Energiebesparing Wet milieubeheer van het ministerie Economische Zaken en Klimaat)

12: Rondvraag en sluting