Privacy

De Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) respecteert de privacy van alle opdrachtgevers, burgers, bedrijven en gebruikers van haar website. Wij dragen er daarom zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt, zorgvuldig en vertrouwelijk wordt behandeld, tenzij wij op basis van wetgeving verplicht zijn deze openbaar te maken. In deze privacyverklaring leggen we uit hoe de FUMO met uw (persoons)gegevens omgaat. 

Gebruik van persoonsgegevens

De FUMO verwerkt uw persoonsgegevens voor aan haar verleende bestuursrechtelijke taken op het gebied van  regulering, toezicht- en handhaving. Dit is zo als u gebruik maakt van onze website en/of omdat u uw  persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt en/of omdat wij deze gegevens verwerken bij de afhandeling van onze  taken. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • naam en adres;
 • BSN;
 • telefoonnummer;
 • factuuradres;
 • e-mailadres;
 • betalingsgegevens;
 • overige persoonsgegevens die u expliciet verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch;
 • geconstateerde feitelijke bevindingen in het kader van de toezicht en handhavingstaken.

De FUMO verwerkt de bovenstaande persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Uitvoering van wettelijke taken en het voldoen aan wettelijke verplichtingen in het kader van vergunningverlening, toezicht en handhaving (grondslag: uitvoering publieke taak of wettelijke verplichting);
 • voor de uitvoering van een overeenkomst waarin of waarbij u onderdeel of partij bent (grondslag: uitvoering van een overeenkomst);
 • wanneer u toestemming heeft gegeven voor de specifieke verwerking (grondslag: toestemming);
 • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en te verbeteren (grondslag: gerechtvaardigd belang).

Milieuvluchten / Dronevluchten

Regelmatig vliegen wij over het gebied van de opdracht gevende gemeenten of een organisatie die daarvoor een verzoek indient. Daarbij worden vanuit de lucht foto’s genomen in het kader van toezicht (bouw- en woningtoezicht, milieutoezicht). Het kan voorkomen dat op een dergelijke foto een auto, vrachtwagen, inwoner of voorbijganger te zien is. De resolutie is zodanig dat dit niet te herleiden is tot een identificeerbare persoon. Wanneer uit deze informatie een persoon wel herleidbaar is, wordt deze indien nodig geanonimiseerd.

Bewaartermijn

De FUMO bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. Verschillende wettelijke bewaartermijnen gelden hierbij als uitgangspunt. Voor 
uitvoeringstaken hanteren wij de bewaartermijnen conform de Archiefwet.

Verstrekking aan andere overheden, bedrijven of instellingen

In sommige gevallen is het nodig dat wij uw persoonsgegevens verstrekken aan andere overheden, bedrijven of instellingen. Wij doen dit alleen wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze wettelijke taken. In dat 
geval zullen wij de nodige afspraken maken waarmee we een goede bescherming van uw persoonsgegevens kunnen borgen. Daarnaast verstrekt de FUMO uw persoonsgegevens aan organisaties of instellingen wanneer we dat wettelijk  verplicht zijn (bijvoorbeeld als het OM of de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). In geen enkel ander geval zal de FUMO uw persoonsgegevens verstrekken aan andere bedrijven of instellingen voor commerciële doeleinden.

Verwerking gegevens bij (vermoeden van) overtreding of misdrijf

De FUMO is licentiehouder van het Boa Registratie Systeem, afgekort BRS. Het wordt door buitengewone opsporingsambtenaren gebruikt om hun ambtelijke bevindingen vast te leggen en die, ter uitoefening van hun taak, te delen met collega opsporingsambtenaren. Registratie in BRS vindt plaats ten behoeve van de Boa zelf, de werkgever, politie, justitie en overige opsporingsdiensten. In BRS worden persoonsgegevens verwerkt. De FUMO is verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking. Zie ook https://www.privacyvragenbrs.nl/.

Gebruik van cookies

De FUMO gebruikt technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de optimale werking van de website. Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. 

Daarnaast maakt de FUMO gebruik van analytische cookies. De FUMO houdt met behulp van Piwik analytische gegevens over (uw gebruik van) de website bij. Deze informatie helpt ons bij het tonen van relevante informatie aan onze bezoekers, het zogenaamde toptakenprincipe.U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Beveiliging

De FUMO neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Deze 
maatregelen zijn conform de geldende beveiligingsnormen, zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Indien de FUMO gebruikmaakt voor haar dienstverlening van derde partijen dan sluiten wij verwerkersovereenkomsten waarin wij eisen dat ze tenminste een vergelijkbaar beveiligingsniveau hebben.

Uw privacyrechten

Zowel onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal privacyrechten, als onder de Wet politiegegevens. 

Uw rechten onder de AVG

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, kunt u altijd contact met ons opnemen. U hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we bewaren en wat we daarmee doen;
 • inzage in de persoonsgegevens die we van u verwerken;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van (verouderde) persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
 • beperken van verwerking van bepaalde persoonsgegevens;
 • overdragen van uw, door u aangeleverde, persoonsgegevens via een gangbaar computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie.

Uw rechten ten aanzien van politiegegevens?

Zijn er politiegegevens over u in het BRS vastgelegd? Dan kunt u schriftelijk een verzoek doen om inzage in uw gegevens, rectificatie, verwijdering dan wel afscherming van uw gegevens.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Het verzoek kunt u richten aan de Functionaris Gegevensbescherming en dient u in bij privacy@fumo.nl. Als de Functionaris Gegevensbescherming dit nodig vindt, kan hij nog verdere eisen stellen aan uw identificatie. Uw verzoek moet minimaal het volgende bevatten:

 • uw volledige naam;
 • uw volledige adres;
 • uw contactgegevens;
 • een duidelijk leesbare kopie van uw identiteitsbewijs (bijv. uw rijbewijs, paspoort of uw verblijfsdocument IND);
 • geef aan van welk privacyrecht u gebruik wilt maken;
 • specificeer uw verzoek zo goed mogelijk, zodat wij weten wat uw verzoek precies inhoudt. Bijvoorbeeld: De plaats waar de boa zijn ambtelijke bevinding heeft vastgesteld / De datum en het tijdstip waarop de boa zijn ambtelijke bevinding heeft vastgesteld / De omschrijving van de vastgestelde overtreding (bijvoorbeeld fout parkeren).

De kopie van uw identiteitsbewijs vragen wij om te voorkomen dat een ander toegang zou kunnen vragen tot uw gegevens en wordt uitsluitend gebruikt om te controleren of het verzoek om inzage, rectificatie, verwijdering of 
afscherming van uzelf afkomstig is. De kopie wordt direct na controle vernietigd. U kunt hiervoor de app van de Rijksoverheid gebruiken: Kopie ID. Maak in deze kopie uw pasfoto, de strook met nummers onderaan het 
paspoort en het Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Klacht indienen

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht 
om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Contactgegevens Functionaris Gegevensbescherming

FUMO
t.a.v. Functionaris gegevensbescherming
Postbus 3347, 
8901 DH Leeuwarden
E privacy@fumo.nl
T 0566 750 300