AB-vergadering 27 oktober 2022

Het Algemeen Bestuur van de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) vergadert op 27 oktober 2022 van 9:30 tot 12:00 uur. Deze openbare vergadering vindt plaats in het FUMO-kantoor aan de J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE in Grou. 

Wilt u de vergadering bijwonen? Meldt u zich dan vooraf aan via aanmelden@fumo.nl.

01: Opening en vaststelling agenda

> Agenda (pdf)

02: Conceptverslag, actielijst en besluitenlijst van de vergadering van het algemeen bestuur van 27 oktober 2022

> Conceptverslag (pdf)
> Presentatie jaarstukken 2021 (pdf)
> Actielijst (pdf)
> Besluitenlijst (pfd)

03: Ingekomen stukken

04: Mededelingen

05: Bestuursrapportage

> Oplegnotitie (pdf)
> Bestuurlijke halfjaarrapportage januari-juni (pdf)

06: Productiviteit (inwerkuren)

> Oplegnotitie (pfd)

07: Implementatie Omgevingswet

> Oplegnotitie (pdf)
> Eindrapport Cebeon Financiële effecten Omgevingswet voor omgevingsdiensten (pdf)

08: Herijkte missie en visie

> Oplegnotitie (pdf)
> Visiedocument (pdf)

09: Kadernota 2024-2028

> Oplegnotitie (pdf)
> Kadernota 2024-2028 (pdf)

10: Halfjaarrapportage jaarprogramma VTH

> Oplegnotitie (pdf)
> Halfjaarrapportage VTH-basistaken Fryslân 2022 (pdf)

11: Evaluatie bbk

> Oplegnotitie (pdf)
> (bestuurlijke) Samenvatting evaluatie taken bbk (pdf)

12: Evaluatie sloop-asbest

> Oplegnotitie (pdf)
> (bestuurlijke) Samenvatting evaluatie sloop-asbest (pdf)

13: Sociaal jaarverslag

> Infographic sociaal jaarverslag 2021 (pdf)

14: Presentatie aanpak gemeenschappelijke regeling FUMO

15: Rondvraag en afsluiting