Het Algemeen Bestuur van de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) vergadert op 13 juli 2023 van 10:00 tot 12:00 uur. Deze openbare vergadering vindt plaats in het FUMO-kantoor aan de J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE in Grou. 

Wil je de vergadering bijwonen? Meld je dan vooraf aan via aanmelden@fumo.nl.

01: opening en vaststelling agenda

> Agenda

02: Conceptverslag vorige vergadering, actiepuntenlijst en besluitenlijst

> Conceptverslag AB 6 april 2023

> Besluitenlijst AB 6 april 2023

> Actielijst algemeen bestuur 2023

> Bijlage verslag AB 6 april 2023 Presentatie AB 6 april 2023

> Bijlage verslag AB 6 april 2023 Presentatie energiebesparing AB FUMO Friesland

03: Ingekomen stukken

> Verduidelijking op AB besluit 6 april 2023 Actualisatie THE

> VNG Ledenbrief 25 mei 2023 - Interbestuurlijk programma versterking vth-stelsel (IBP VTH)

> Brief Súdwest-Fryslân 24 mei 2023 - Visiedocument FUMO 2028

> Motie Noardeast-Fryslân Missie en visie FUMO

> Brief FUMO 20 juni 2023 aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tytsjerksteradiel

> Brief Presidium gemeente Tytsjerksteradiel 31 mei 2023 - Brief raad met bijlage

> Brief Tytsjerksteradiel 13 juni 2023 - amendement missie en visie FUMO

> Brief Tytsjerksteradiel 24 april 2023 - Missie en visie FUMO

> AB oplegnotitie Tertaalbericht T1 2023

> Tertaalbericht FUMO T1 2023

> AB oplegnotitie Jaarverslag VTH-basistaken Fryslân 2022

> Jaarverslag VTH-basistaken Fryslân 2022

04: Mededelingen

05: Weerbaarheidsscan FUMO 2022

> AB oplegnotitie Weerbaarheidsscan RIEC Noord Nederland

> Intentieverklaring Friese Norm

06: Jaarstukken 2022

> AB oplegnotitie Jaarstukken 2022 FUMO

> FUMO Accountantsverslag GR 2022

> Jaarstukken 2022 FUMO

07: Begrotingswijziging 2023 en 2024

> AB oplegnotitie vaststellen begroting 2024 en begrotingswijziging 2023

> Begroting 2024

> Begrotingswijziging 2023

> Bijlage 3 Reactienota zienswijzen ontwerpbegroting 2024

> Bundel zienswijzen en brieven

> Aanbiedingsbrief reactienota n.a.v. zienswijzen op begrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024

08: Stemverhouding Begrotingswijziging 2023 en begroting 2024

> AB oplegnotitie Stemverhouding begrotingswijziging 2023 en begroting 2024

09: Benoeming accountant boekjaren 2023-2025

> AB oplegnotitie Benoeming accountant boekjaren 2023-2025

10: Presentatie Interbestuurlijk Programma

11: Rondvraag en afsluiting