AB-vergadering 7 juli 2022

Het Algemeen Bestuur van de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) vergadert op 7 juli 2022 van 10:00 tot 12:00 uur. Deze openbare vergadering vindt plaats in het FUMO-kantoor aan de J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE in Grou. 

Wilt u de vergadering bijwonen? Meldt u zich dan vooraf aan via aanmelden@fumo.nl.

01: opening en vaststelling agenda

> Agenda (pdf)

02: conceptverslag, actielijst en besluitenlijst van de vergadering van het algemeen bestuur van 7 april 2022

> Conceptverslag (pdf)
> Actielijst (pdf)
> Besluitenlijst (pfd)

03: ingekomen stukken

04: mededelingen

05: jaarstukken 2021

> Oplegnotitie (pdf)
> Jaarstukken (pdf)
> Accountantsverslag (pdf)
> Controleverklaring (pdf)

06: begrotingswijziging 2022

> Oplegnotitie (pfd)

07: begroting 2023

> Oplegnotitie (pdf)
> Ontwerpbegroting (pdf)
> Reactienota zienswijzen (pdf)
> Bundel zienswijzen (pdf)

08: stemverhouding 2023

> Oplegnotitie (pdf)

09: Aanpassing producten- en dienstencatalogus aan Omgevingswet

> Oplegnotitie (pdf)
> Producten- en dienstencatalogus (pdf)

10: Benoeming leden Auditcommissie

> Oplegnotitie (pdf)
> Regeling auditcommissie (pdf)

11: Tertaalrapportage T1 2022

> Oplegnotitie (pdf)
> Tertaalbericht (pdf)

12: Jaarverslag Fryslânbreed uitvoeringsprogramma 2021

> Oplegnotitie (pdf)
> Jaarverslag (pdf)

13: Rondvraag en sluiting