AB-vergadering 16 december 2021

Vergadering van het Algemeen Bestuur van de FUMO van 16 december 2021

01: Opening en vaststelling van de agenda

02: Conceptverslag, actielijst en besluitenlijst van de vergadering van het algemeen bestuur van 28 oktober 2021

03: Ingekomen stukken

04: Mededelingen

04A: Memo demissionaire bevoegdheden

05: Ter kennisneming

05A: Normenkader 2021

05B: Planning en projecten FUMO 2022

05C: Arbeidsmarktbenadering FUMO

06: Begrotingswijziging 2021

07: Governance: tussenstand en aanbevelingen

09: Rondvraag en sluiting

10: Presentaties stand van zaken projecten

Eerdere vergaderingen

Het archief waar agenda's en documenten van eerdere vergaderingen opgeslagen zijn, kun je hier vinden.