• Home
  • Terugblik 2021: FUMO-medewerkers productiever ondanks corona

Terugblik 2021: FUMO-medewerkers productiever ondanks corona

Het algemeen bestuur van de FUMO heeft donderdag 7 juli de jaarstukken 2021 vastgesteld. De jaarstukken geven inzicht in de voortgang en realisatie van de doelen en prestaties uit de programmabegroting. Naast advies, vergunningverlening, toezicht en handhaving stond 2021 vooral in het teken van de voorbereiding op de Omgevingswet. Ondanks corona bleef het dienstverleningsniveau op peil en steeg de productiviteit per medewerker.

Vergunningen en controles

In 2021 voerden de toezichthouders 730 reguliere controles uit; 98% van wat begroot was. Het aantal hercontroles was met 423 ruim meer dan de 290 van voorgaande jaar. De FUMO handelde 475 meldingen en vergunningaanvragen af. Dat is een lichte stijging van 23 vergunningen ten opzichte van 2020. Anders dan bij toezicht, is het lastig om een inschatting te maken van het aantal vergunningaanvragen en melding dat wordt ingediend.

Daarnaast voerde de Friese omgevingsdienst verschillende projecten uit op het gebied van veiligheid, afval, energie, agrarisch en lucht. Zo zijn alle 26 biovergisters in de provincie gecontroleerd op lekkage en geuroverlast met behulp van een gasdetectiecamera. En er is geïnvesteerd in verbetering van het gebruik van luchtwassers bij agrarische bedrijven door gerichte controle. Daarbij gaven de toezichthouders informatie over de juiste werking en het onderhoud van de luchtwassers.

Productiviteit groeit

Het aantal productieve uren nam met gemiddeld 75 uur per medewerker toe. Dat heeft onder andere te maken met de gewijzigde organisatiestructuur van de FUMO . Sinds de zomer van 2021 sturen zeven teamleiders de medewerkers rechtstreeks aan, waar voorheen de drie afdelingsmanagers dat deden. Medewerkers hoeven zich daardoor minder bezig te houden met coördinatie en afstemming.

Duidelijk en eerlijk

De FUMO krijgt van de accountant over 2021 een goedkeurend oordeel op getrouwheid en rechtmatigheid. Dat betekent dat de jaarrekening een duidelijk en eerlijk beeld geeft van de inkomsten en uitgaven. De accountant is verder positief over de administratieve organisatie en interne beheersing. Ook gaat de FUMO  bewust om met databeveiliging en geautomatiseerde gegevensverwerking.

Positief resultaat

De FUMO sloot het afgelopen jaar af met een positief resultaat van € 121.000. De belangrijkste veroorzaker hiervan is Covid. Vanwege de coronamaatregelen werkten medewerkers vaker thuis en werden trainingen en cursussen uitgesteld. Daardoor vielen de reiskosten voor woon-werkverkeer en de scholingskosten flink lager uit dan begroot.

Het budget dat over is, reserveert het FUMO-bestuur voor onvoorziene uitgaven vanwege de gespannen arbeidsmarkt. Er is met name grote personeelskrapte binnen de milieu- en juridische sectoren; de werkgebieden waar de FUMO juist de meeste vacatures heeft. De Friese Omgevingsdienst verwacht de komende tijd meer te moeten investeren in omscholing van zij-instromers, begeleiding van minder ervaren personeel en externe inhuur.

Terug naar overzicht