• Home
  • FUMO stelt protocol dumping drugsafval op

FUMO stelt protocol dumping drugsafval op

De FUMO gaat een protocol opstellen waarin staat hoe gehandeld moet worden bij een vondst van gedumpt drugsafval. Dumping van drugsafval is niet alleen gevaarlijk maar kan ook tot ernstige milieuschade leiden. Met het protocol wil de FUMO bij dumping van drugsafval snel en adequaat kunnen handelen en vervuiling voorkomen.

De laatste jaren blijkt dat het dumpen van drugsafval landelijk meer naar het noorden verschuift. Ook in onze provincie worden we er steeds vaker mee geconfronteerd. De FUMO wil bij dumping van drugsafval altijd op de hoogte worden gesteld. Zo kan de omgevingsdienst van Fryslân beoordelen of er sprake is van milieuschade en advies geven over het opruimen.

Wanneer er sprake is van (dreigende) bodemverontreiniging heeft de FUMO een toezichthoudende taak vanuit de Wet bodembescherming. Het opstellen van een protocol dumping drugsafval voor de gehele provincie Fryslân moet bijdragen aan een goede uitvoering van deze taak.

In het protocol wordt rekening gehouden met de rollen, taken en verantwoordelijkheden van alle betrokkenen: politie, OM, gemeente, provincie en natuurbeherende organisaties zoals Staatsbosbeheer. Door het protocol weten zij van elkaar wat zij moeten doen en van elkaar kunnen verwachten en kunnen de activiteiten beter op elkaar afgestemd worden.

Het veiligstellen van mogelijke sporen voor strafrechtelijke opsporing door de politie heeft prioriteit. In het protocol dumping drugsafval komen verder de verantwoordelijkheden en taken te staan van de overige betrokken partijen. Dat moet leiden tot meer veiligheid, minder schade voor het milieu en de volksgezondheid en lagere opruimkosten.

Terug naar overzicht