• Home
  • Bij illegale houtkap treedt de FUMO op

Bij illegale houtkap treedt de FUMO op

Om het groen in de natuur te beschermen, mag er niet zomaar een groep bomen, struiken en hakhout, oftewel een ‘houtopstand’, gekapt of gerooid worden. Dit moet van tevoren gemeld worden bij de provincie, anders is het een illegale kap. Toezichthouders en boa's van de FUMO houden hier toezicht op en voeren voor de provincie controles uit. In de gemeenten Opsterland en Noardeast-Fryslân is tegen eigenaren van houtopstanden en de uitvoerders van illegale kap proces-verbaal opgemaakt. Deze worden afgehandeld door het Functioneel Parket te Zwolle.

Kappen en rooien van te voren melden bij de provincie of gemeente

Als een houtopstand voor de eerste keer wordt gekapt, de officiële benaming voor kappen is vellen, dan moet vooraf een melding worden gedaan bij de provincie Fryslân of bij de gemeente. Deze beoordelen de melding en geven dan wel of geen goedkeuring.

Soms zijn er aanvullende eisen voordat de provincie of gemeente de vergunning verleent. Zoals het uitvoeren van een flora en fauna scan om te kijken of er vleermuizen of jaarrond beschermde nesten aanwezig zijn.

De plicht om te herplanten

Na het kappen van de houtopstand moet er binnen 3 jaar herplant plaatsvinden, dit is de herplantplicht. Het oppervlakte bosgebied – bosareaal genoemd -  in Nederland mag namelijk niet afnemen. Natuurlijke hergroei van de afgezaagde houtopstand valt ook onder herplant. De FUMO controleert op deze herplant verplichting die pas eindigt als er weer een volwaardige houtopstand staat.

Compensatie op andere grond

Als een houtopstand moet verdwijnen voor bijvoorbeeld het vergroten van de percelen, nieuwbouw of een wegreconstructie kan een nieuwe houtopstand ook op een andere plek komen. De provincie moet hier goedkeuring voor geven,

Dus wilt u een houtopstand kappen?

Kijk goed van te voren of u dit moet melden. Neem bij twijfel contact op met de provincie. Zij helpen en adviseren u graag. Meer informatie staat ook op: https://www.fryslan.frl/kapmelding

Wat is een houtopstand?

Een houtopstand is een zelfstandige eenheid van bomen, struiken, griend en hakhout die groter is dan 10 are of bestaat uit meer dan 20 bomen in de rij. Ligt de houtopstand buiten de grens van de bebouwingscontour dan is de provincie de aangewezen partij. Daarbinnen ligt de beslissing bij de gemeente. De bebouwingscontour is een vastgestelde grens die niet hetzelfde is als de ‘bebouwde kom’ grens.

Toezichthouders en boa's

Toezichthouders en boa's (buitengewoon opsporingsambtenaren) van de FUMO houden toezicht in (Natura-2000) natuurgebieden en controleren op de natuurwetgeving die vallen onder de Omgevingswet. Hier vallen ook de houtopstanden onder.

Terug naar overzicht