Brzo-bedrijven

Het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo) integreert wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsveiligheid, externe veiligheid en rampenbestrijding. Doelstelling is het voorkomen en beheersen van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen. In het besluit staat ook hoe de overheid moet toezien op Brzo-bedrijven.

RIE-4 bedrijven

RIE-4 staat voor Richtlijn Industriële Emissies categorie 4. RIE-4 bedrijven zijn complexe chemiebedrijven die werken met milieuverontreinigende stoffen. RIE-4 bedrijven kunnen tegelijkertijd vallen onder het Brzo. 

Vergunningverlening en toezicht

Brzo-bedrijven en RIE-4 bedrijven in Fryslân vallen onder het bevoegd gezag van de provincie Fryslân. Vergunningverlening en toezicht op Brzo- en RIE-4 bedrijven is zeer specialistisch werk. Daarom voert de Omgevingsdienst van Groningen (ODG) deze taken uit voor Groningen, Fryslân en Drenthe.

Openbare inspectierapportage

Periodiek controleren gespecialiseerde inspecteurs van de brandweer, Inspectie SZW, omgevingsdiensten en een waterschap of Rijkswaterstaat elk Brzo-bedrijf. De openbare samenvattingen van deze Brzo-inspecties staan op de website www.BRZOplus.nl.

Ik heb een vraag

Met vragen kun je contact opnemen met de FUMO