Toezicht in Natura 2000-gebieden

In Fryslân zijn twintig natuurgebieden aangewezen als Natura 2000-gebied. Natura 2000 is een Europees netwerk waar bepaalde dieren, planten en hun natuurlijke leefomgeving worden beschermd voor het behoud van de biodiversiteit.

De provincie Fryslân heeft beheerplannen voor deze gebieden gemaakt waarin staat welke natuurwaarden waar beschermd moeten worden. Activiteiten die in zo’n gebied plaatsvinden, bijvoorbeeld een evenement, plaggen ten behoeve van natuurbehoud of de aanleg van een mountainbike route, kunnen vergunningplichtig zijn.

Ook controleren onze groene boa’s in de natuurgebieden op de toegangsregels, zoals de bekende regel ‘de honden aan de lijn’ en het betreden van gebieden waar je niet mag komen.