Hoe weet je of je een vergunning nodig hebt?

Graven betekent in de meeste gevallen dat je een ontgrondingsvergunning nodig hebt. Bijvoorbeeld omdat de grondwaterstand kan veranderen of de grond archeologische waarde kan bevatten. Voor een aantal graafwerkzaamheden krijg je vrijstelling. Die staan vermeld in de Ontgrondingsverordening Friesland. Voor vrijstellingen is een melding voldoende. Een melding doe je door een e-mail te sturen naar ontgrondingen@fumo.nl. Vermeld daarin duidelijk waaruit blijkt dat aan de voorwaarden van de vrijstelling wordt voldaan. 

Bespreek het project met de FUMO

Het is belangrijk dat je je plannen altijd even aan ons voorlegt. We denken graag met je mee en kunnen je precies vertellen of je een vergunning nodig hebt of dat een melding volstaat. En waar je eventueel rekening mee moet houden. Denk bijvoorbeeld aan het aanleveren van een natuuronderzoek en een milieueffectrapportage. 

Neem contact op met de afdeling Vergunningverlening en specialistisch advies. En vraag naar een specialist op het gebied van ontgrondingen. 

Telefoon:    (0566) 750 300
E-mail:        ontgrondingen@fumo.nl 

Ontgrondingsvergunning aanvragen

Een ontgrondingsvergunning vraag je aan bij de Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân. Dat kan digitaal met DigiD (particulieren) of eHerkenning niveau 2+ (bedrijven).

Ontgrondingen kunnen nadelige gevolgen voor het milieu hebben. Daarom is in een aantal gevallen een milieueffectrapportage (m.e.r.) noodzakelijk. Let erop dat je naast de aanvraag voor een ontgrondingsvergunning, ook het volgende moet aanleveren:

  • Bij een aanvraag van 25 ha of meer is een milieueffectrapport verplicht. De m.e.r.-procedure moet eerst doorlopen zijn voordat je een ontgrondingsaanvraag kunt indienen.
  • Bij een aanvraag van 12,5 ha of meer beoordeelt de FUMO of je een milieueffectrapport moet opstellen. Dit doe je voordat je een ontgrondingsaanvraag indient. De beoordeling wordt gedaan op basis van de door jou aangeleverde aanmeldnotitie. 
  • Bij een aanvraag van minder dan 12,5 ha beoordeelt de FUMO of er geen sprake is van belangrijke nadelige milieugevolgen. Deze beoordeling wordt gedaan op basis van een aanmeldnotitie. Deze notitie mag samen met de vergunningaanvraag worden ingediend.

Hoe je het proces doorloopt? Dat vertellen we precies op het moment dat je voorafgaand aan je aanvraag contact met ons opneemt. Dat kan via (0566) 750 300 of ontgrondingen@fumo.nl
 

Vergunningverlening, toezicht en handhaving

De FUMO beoordeelt de aanvragen en verleent de vergunningen voor het winnen van bodemmaterialen en andere graafwerkzaamheden. En tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden controleren wij of iedereen zich aan de afspraken houdt. Dat doen wij in opdracht van gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân. 

Uitleg vergunning ontgronding voor particulieren

Uitleg vergunning ontgronding voor professionals

Ik heb een vraag

Met vragen kun je contact opnemen met de FUMO