Hetzelfde geldt voor grootschaliger ontgrondingswerkzaamheden voor de aanleg van onder andere rentiebekkens (opvangmogelijkheden voor overtollig oppervlaktewater), de verbetering van agrarische percelen waarbij de bouwvoor wordt verwijderd en later wordt teruggebracht, de aanleg-, uitbreiding- of verbetering van natuurgebieden, de aanleg en/of verbetering van kaden, de verwijdering van langdurig bestaande gronddepots en de aanleg van grote ondergrondse publieke parkeergarages.

Aanvraagformulier

Wil je een ontgrondingsvergunning van Gedeputeerde Staten van Fryslân aanvragen? Hier vind je het aanvraagformulier.

Let wel: naast de aanvraag voor een ontgrondingsvergunning, moet ook het volgende aangeleverd worden:

  • Bij een aanvraag van 25 ha of meer is een milieueffectrapport verplicht. De m.e.r.-procedure moet eerst doorlopen zijn voordat je een ontgrondingsaanvraag kunt indienen.
  • Bij een aanvraag van 12,5 ha of meer wordt beoordeeld op basis van een aanmeldingsnotitie of er een milieueffectrapport opgesteld moet worden. Dit doe je voordat je een ontgrondingsaanvraag kunt indienen.  
  • Bij een aanvraag van minder dan 12,5 ha moet beoordeeld worden of er geen belangrijke nadelige milieugevolgen zijn. Deze beoordeling wordt gedaan op basis van een aanmeldnotitie. Deze notitie mag samen met de vergunningaanvraag worden ingediend.

Heb je vragen over de m.e.r.-procedure, neem dan contact met ons op.

Wat mag wel?

In de Ontgrondingenwet staan de regels voor het winnen van zand, grind, klei en andere bodemmaterialen. Soms geldt voor de uit te voeren ontgrondingswerkzaamheden een vrijstelling. Voor Fryslân zijn die vrijstellingen vastgelegd in de Ontgrondingsverordening Friesland.

Ik heb een vraag

Met vragen kun je contact opnemen met de FUMO