Bodemverontreiniging

Bodemverontreiniging wordt veroorzaakt door o.a. een slordige omgang met milieubelastende stoffen, het storten van afval, calamiteiten en lozingen. Ook langdurige (stedelijke) bewoning heeft invloed op de kwaliteit van de bodem. Wanneer de bodem is vervuild, kun je hiermee in aanraking komen door bijvoorbeeld het eten van groenten uit de tuin of het inademen van stofdeeltjes. De verontreiniging kan ook nadelige effecten hebben op planten en dieren.

Bodemsanering

Een bodemsanering is het proces om een stuk grond vrij van verontreiniging te maken of geschikt te maken voor het beoogde gebruik. Saneren wordt gedaan wanneer er een ernstige verontreiniging in de bodem zit en wanneer er werkzaamheden in de verontreinigde bodem plaats gaan vinden. Dit laatste kun je tegenkomen wanneer je bijvoorbeeld een uitbouw wilt van je huis, kabels en leidingen wilt aanleggen of een woonwijk wilt herinrichten. Alleen een erkend bedrijf mag een bodemsanering uitvoeren. Op de website bodemplus kun je gegevens van erkende bedrijven vinden.

Voor de uitvoering van een bodemsanering of voor andere werkzaamheden in een verontreinigde bodem moet je een “vergunning” aanvragen bij de gemeente Leeuwarden (bevoegd gezag binnen de gemeente Leeuwarden) of bij de provincie Fryslân (bevoegd gezag in de rest van de provincie). De werkzaamheden moet je twee weken voor de start melden bij het bevoegd gezag.

Voor kortdurende, eenvoudige saneringen bestaat de meldingsprocedure volgens het Besluit Uniforme Saneringen (BUS). De eenvoudige sanering kan vijf weken na de melding starten. De werkzaamheden moet je vijf werkdagen voor het begin van de uitvoering melden bij het bevoegd gezag.

De FUMO verleent de vergunningen en handelt meldingen af namens het bevoegd gezag. Ook houden we toezicht op de werkzaamheden.

Bodemkwaliteit en bodemkwaliteitskaarten

Het doel is dat schone grond schoon blijft. Dit betekent dat je een partij grond niet zomaar mag samenvoegen met een andere partij grond, tenzij hier een certificering voor is. Wil je een partij grond (alles in de Nederlandse bodem) toepassen op een andere locatie, dan moet je dit melden via het Omgevingsloket. Wat je precies moet melden check je via de vergunningscheck. Zo’n melding moet vergezeld worden met een geldige erkende kwaliteitsverklaring. In een aantal gevallen kan een bodemkwaliteitskaart als kwaliteitsverklaring dienen. Op de grondverzetviewer Fryslân kun je vinden in welke gevallen dat is. 

Let wel; de strengste klasse (de kwaliteitsklasse van de grond die toegepast gaat worden of de functie van de locatie) is bepalend of je de toegepaste grond mag gebruiken op de betreffende locatie. Voorbeeld: je mag geen grond met de kwaliteitsklasse industrie gebruiken in een woongebied met functie wonen. De grond met kwaliteitsklasse industrie is te vervuild voor de locatie met functie wonen.  

Wanneer het gaat om een verdachte bodem of locatie is de bodemkwaliteitskaart niet meer van toepassing. Gegevens over verdachte locaties zijn te raadplegen op de website van Bodemloket. Let op: als de locatie als voldoende onderzocht op het Bodemloket weergegeven is, betekent dit niet dat er geen verontreiniging op de locatie aanwezig is. Ook als er bijvoorbeeld puin in de grond zit, spreken we van verdachte grond. In het geval van verdachte grond of wanneer de bodemkwaliteitskaart niet gebruikt kan worden, moet er een partijkeuring plaatsvinden door een erkend monsternemer of adviesbureau.

Grondtransport

Het is belangrijk dat grond te herleiden is. Grondtransport en transporten van bouwstoffen moeten altijd voorzien zijn van een transportdocument. Dit document is te verkrijgen bij Beurtvaartadres, ook kan er met diverse digitale systemen getransporteerd worden (let op, het systeem moet erkend zijn door de Inspectie Leefomgeving en Transport).

Ik heb een vraag

Met vragen kun je contact opnemen met de FUMO