Bodemverontreiniging

Bodemverontreiniging wordt veroorzaakt door onder andere een slordige omgang met milieubelastende stoffen, het storten van afval, calamiteiten en lozingen. Ook langdurige (stedelijke) bewoning heeft invloed op de kwaliteit van de bodem. Wanneer de bodem is vervuild, kun je hiermee in aanraking komen door bijvoorbeeld het eten van groenten uit de tuin of het inademen van stofdeeltjes. De verontreiniging kan ook nadelige effecten hebben op planten en dieren.

Bodemsanering of graven in verontreiniging

Een bodemsanering is het proces met het doel om een stuk grond of grondwater vrij van verontreiniging te maken of geschikt te maken voor het beoogde gebruik. Daarnaast vinden er vaak werkzaamheden in de verontreinigde bodem plaats. Denk bijvoorbeeld aan het aanleggen van kabels en leidingen. Alleen een erkend bedrijf mag een bodemsanering of graafactiviteit uitvoeren. Op de website van SIKB vind je meer informatie. Erkenning en certificaat aanvragen - SIKB

Omgevingswet

De Omgevingswet is vanaf 1 januari 2024 in werking getreden. Dat betekent dat voor het afgraven, verplaatsen en saneren van de grond een melding en/of informatieplicht moet worden gedaan in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Onder de Omgevingswet worden dit milieubelastende activiteiten genoemd. Het gaat dan meestal om meer dan 25 m3 grond. De werkzaamheden moeten een week voor de uitvoering gemeld worden. Ook kan er sprake zijn van kleinschalig graven minder dan 25 m grond waarvoor u in het DSO een informatieplicht moet doen.

Voor een beperkt aantal situaties is op grond van het overgangsrecht de Wet bodembescherming nog van toepassing. Meestal gaat dit om lopende saneringen of al ingediende meldingen (Bus-melding, saneringsplan). Meer informatie of er sprake is van overgangsrecht kunt u vinden op. Overgangsrecht saneringen Aanvullingswet bodem | Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl)

Wanneer u twijfelt neem dan contact met de FUMO op.

Omgevingsverordening provincie Fryslân

Bij activiteiten in verontreinigd grondwater zoals graven of saneren kan een melding en/of informatieplicht van toepassing zijn. Een melding en/of informatieplicht moet worden gedaan in het DSO.

De FUMO handelt de meldingen op grond van de Omgevingswet en de Omgevingsverordening af namens het bevoegd gezag, de gemeenten en de provincie in Fryslân. Dit doen we ook als er sprake is van overgangsrecht. Ook houden we toezicht op de werkzaamheden.

Grondverzet

Binnen je eigen perceel mag je grond vrij hergebruiken. Maar je mag de grond niet zomaar aan iemand anders geven. Wie grond gaat hergebruiken, heeft namelijk te maken met de Omgevingswet. De Omgevingswet regelt onder welke voorwaarden je grond, bagger en steenachtige bouwstoffen mag (her)gebruiken. Op de website van Iplo vind je meer informatie over graven in de bodem en de Omgevingswet en  de meld- en informatieplicht bij het toepassen en opslaan van baggerspecie.

Bodemkwaliteit en bodemkwaliteitskaarten

Het doel is dat de bodemkwaliteit er niet op achteruit gaat. Dit betekent dat je een partij grond niet zomaar mag samenvoegen met een andere partij grond, tenzij hier een certificering voor is. Wil je een partij grond (hiermee wordt bedoeld alles in de Nederlandse bodem) toepassen op een andere locatie, dan moet je dit melden via het Omgevingsloket. Wat je precies moet melden, check je via de vergunningscheck. Zo’n melding moet vergezeld worden met een geldige erkende kwaliteitsverklaring. In een aantal gevallen kan een bodemkwaliteitskaart als kwaliteitsverklaring dienen. Op de grondverzetviewer Fryslân kun je vinden in welke gevallen dat is. 

Ik heb een vraag

Met vragen kun je contact opnemen met de FUMO