Logo van FUMO

Ketentoezicht

Er is veel beweging van (mogelijk verontreinigde) grond in Friesland. Bij dit proces zijn veel bedrijven betrokken, bijvoorbeeld; Initiatiefnemers, aannemers, transporteurs, intermediairs, toepassers en eindverwerkers. Ketentoezicht gaat deze hele keten analyseren. De FUMO is voor vragen en meldingen bereikbaar op telefoonnummer 0566 750 300 of per mail via info@fumo.nl

Wat is ketentoezicht?

In Nederland zijn veel activiteiten die tot grondverzet leiden. Dit betekent veel bewegingen van mogelijk verontreinigde grond. Hierbij is een complexe keten van actoren betrokken. Denk aan initiatiefnemers, ontdoeners, aannemers, transporteurs, intermediairs, toepassers en eindverwerkers. Iedere actor (schakel) heeft zijn eigen regels, vergunningen of ontheffingen. We zijn gewend om deze individuele schakels te handhaven. We controleren of het transport goed wordt uitgevoerd en de opslag gebeurt conform de vergunning. Ook controleren wij personen of bedrijven op de handelingen die ze mogen doen, omdat ze daarvoor gecertificeerd zijn.

Waarom ketentoezicht?

Het blijkt dat toezicht en handhaving gericht op al deze individuele schakels niet voldoende is om structurele overtreders op te sporen. Ook de bodembranche zelf vroeg om een meer effectieve handhaving om het gedrag van structurele overtreders (freeriders) tegen te gaan. Dit omdat partijen die zich niet aan de wet houden, meer winst kunnen maken. Dit is oneerlijke concurrentie. Ze benadelen de goedwillende bedrijven.

Hoe werkt ketentoezicht?

Ketentoezicht is een andere manier van toezicht houden. Het gaat uit van de praktijk en de problemen die zich daarin voordoen. Een eerste stap bij ketentoezicht is het analyseren van de keten. We gaan na wie welke rol speelt (de actoren) en wat de belangrijkste processtappen zijn. We willen die momenten in beeld hebben, waarop een (afval)stof van de ene speler aan de andere wordt overgedragen. Door deze risicoanalyse weten wij wat de belangrijkste “kritische momenten” in een keten zijn.

Op basis van een risicoanalyse hebben wij gezamenlijk in Friesland een aanpak bedacht. De FUMO heeft met verschillende instanties de “Risicoanalyse Ketentoezicht grondstromen” opgesteld. Hiermee worden vanuit de beschrijving van het werkveld, de beschrijving van programmatisch handhaven en de risicoanalyse voorstellen gedaan voor die prioriteiten waarop de FUMO jaarlijks haar focus wil leggen.

Wat doet de Taskforce grondstromen?

In de Taskforce grondstromen zitten toezichthouders en handhavers van de FUMO. Dit zijn dé specialisten op het gebied van bodem- en ketentoezicht. Onder bodemtoezicht verstaan wij het toezicht op de Wet bodembescherming, Besluit bodemkwaliteit en de Ontgrondingenwet. Deze specialisten zijn dagelijks met bodemtoezicht bezig. Zij weten maar al te goed, welke actoren een rol van betekenis spelen binnen de grondstroomketen. Mocht een actor aanleiding geven tot diepergaand onderzoek, dan wordt een interventieteam opgericht. In een interventieteam zitten verschillende vertegenwoordigers van verschillende instanties. De coördinator van het interventieteam is de FUMO. Een interventieteam moet een goed afgebakende onderzoekshypothese hebben. Daarin staat waar het mogelijk mis gaat, wie dat doet, wie er bij betrokken zijn, etc. Pas dan gaat het interventieteam aan de slag. Soms is dat echt “recherchewerk” met documenten onderzoeken, vrachtwagens volgen, observatie, grond herbemonsteren, partijen herkeuren en personen ondervragen. Dit betekent dat het interventieteam een zeer goede samenwerking moet bewerkstelligen tussen de bestuursrechtelijke en de strafrechtelijke handhavingspartners.

Melden illegaal handelen en (milieu)fraude
Wanneer er het vermoeden is dat er met verontreinigde grond of (gevaarlijk)afval niet volgens de geldende milieuregelgeving wordt gewerkt of gehandeld, dan willen wij dit graag weten.

Het melden geldt voor bodem- of grondverzetzaken. Daarnaast is het natuurlijk mogelijk om andere meldingen of tips over frauduleus handelen op het gebied van milieu of afvalstoffen aan ons door te geven. Wij zullen uw melding altijd geheel anoniem behandelen. Wel kan het voor ons belangrijk zijn een gesprek aan te gaan met de melder. Dit om alle relevante informatie te verzamelen voor het onderzoek.