Logo van FUMO

Externe veiligheid

Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico’s voor de omgeving bij gebruik, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen over weg, water en spoor en door buisleidingen. Ook de risico’s van het gebruik van luchthavens vallen onder het begrip externe veiligheid. Het doel van externe veiligheid is het voorkomen van rampen en ongevallen en ervoor te zorgen dat, als zich toch een ramp of ongeval heeft voorgedaan, de gevolgen voor de volksgezondheid en milieu zo beperkt mogelijk blijven. Daarom worden de risico’s in beeld gebracht, genormeerd en gereduceerd.

Bureau Externe Veiligheid Fryslân (Bureau EVF)

Het Bureau EVF is medio 2009 in het kader van het Fries uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid (FUEV) opgericht ter ondersteuning van alle gemeenten in de provincie Fryslân. Het Bureau EVF wordt gefinancierd vanuit het Rijk (programmafinanciering externe veiligheid). Gemeenten kunnen “kosteloos” (tot een bepaald maximum bedrag en afhankelijk van de omvang van de gemeente) gebruikmaken van de expertise van het Bureau EVF met betrekking tot veiligheidstaken. Bij het bureau werken drie professionals met elk zijn/haar EV-expertise. Daarnaast is het Bureau EVF provinciaal coördinator van de Risicokaart. Het Bureau EVF is ondergebracht bij de FUMO.

Activiteiten Bureau Externe Veiligheid Fryslân

De volgende activiteiten worden kosteloos door het Bureau EVF verricht:

Omgevingsvergunning onderdeel milieu:

 • Het toetsen van inrichtingen aan het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi).
 • Het bepalen van het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR) bij categoriale inrichtingen door middel van berekeningen.
 • Het laten opstellen van kwantitatieve risicoanalyses (QRA’s) bij niet-categoriale inrichtingen en het beoordelen en interpreteren hiervan.
 • Het beoordelen van aanvragen en het opstellen van voorschriften voor wat betreft het onderdeel externe veiligheid bij BRZO- en andere Bevi-bedrijven.
 • Het actualiseren van vergunningen voor wat betreft het onderdeel externe veiligheid.
 • Het opstellen van de externe veiligheidsparagraaf ten behoeve van de considerans.
 • Het opstellen van de verantwoording van GR.

Ruimtelijke ordening:

 • Het uitvoeren van een veiligheidstoets (quick scan), waarmee wordt beoordeeld of EV een aspect is waarmee bij de beoogde ontwikkeling rekening moet worden gehouden.
 • Het berekenen van het PR en het GR bij transportroutes van gevaarlijke stoffen over de weg met behulp van de HART of RBM-II.
 • Het berekenen van het PR en GR rond hogedruk aardgastransportleidingen met behulp van CAROLA in het kader van het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb).
 • Het opstellen van een advies EV of van een externe veiligheidsparagraaf ten behoeve van een ruimtelijk plan met een verantwoording van het GR.

Overig:

 • Het informeren van gemeenten over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van EV.
 • Het beantwoorden van vragen op het gebied van EV.

Daarnaast kan het Bureau EVF u ondersteunen bij de volgende activiteiten:

 • De invoer van risicovolle inrichtingen en kwetsbare objecten in het Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen (RRGS) respectievelijk Informatie Systeem Overige Ramptypen (ISOR) ten behoeve van de Risicokaart.
 • Het opstellen en actueel houden van het gemeentelijke externe veiligheidsbeleid.
 • Het bepalen van PR en werpafstanden bij windturbines.
 • Het beoordelen van vergunningaanvragen en meldingen voor vuurwerkverkoop

Informatie

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

 • Klaas Bokma, coordinator Bureau EVF,  telefoonnummer 0566-750443, e-mail: k.bokma@fumo.nl
 • Inge de Vries, telefoonnummer 0566-750432, e-mail: i.devries@fumo.nl
 • Paul Verhoeven, telefoonnummer 0566-750466, e-mail: p.verhoeven@fumo.nl