Logo van FUMO

Bodemverontreiniging en bodemsanering

Bodemverontreiniging is de term die wordt gebruikt wanneer er door toedoen van de mens stoffen en/of materialen in de bodem of het grondwater terecht zijn gekomen die schadelijk zijn voor mens, plant of dier. Bodemsanering is het beperken en zoveel mogelijk ongedaan maken van verontreiniging. Heeft u vragen of wilt u informatie over bodemverontreiniging, neem dan contact op met de FUMO of stuur een e-mail naar bodem@fumo.nl Ook kunt u over bodemzaken contact opnemen met uw gemeente.

Bodemverontreiniging

Verontreinigingen worden voornamelijk veroorzaakt door onzorgvuldige omgang met milieubelastende stoffen, storten (legaal of illegaal) van afval. Verontreinigingen kunnen in de bodem terecht komen door calamiteiten, morsen, lekkage van vaten en leidingen, storten van puin, afval en lozingen. Ook heeft een langdurige (stedelijke) bewoning invloed op de kwaliteit van de bodem.

Als de bodem vervuild is, kunt u hiermee in aanraking komen door bijvoorbeeld het eten van groenten uit de tuin, het inademen van stofdeeltjes en het verdampen van stoffen naar de woonruimte. Kinderen kunnen tijdens het buitenspelen verontreinigde grond binnenkrijgen. Bodemverontreiniging kan zich verspreiden in het milieu via het grondwater. Zo kan het ook in het drinkwater komen. Bodemverontreiniging kan ook nadelige invloeden hebben op planten en dieren.

Bodemsanering

Bodemsanering is verplicht als de provincie of gemeente vaststelt dat de verontreiniging ernstig is en sanering met spoed nodig is. Bodemsanering kan ook verplicht zijn indien er handelingen/graafwerkzaamheden uitgevoerd worden ter plaatse van een geval van ernstige bodemverontreiniging, bijv. in het kader van nieuwbouw.

Voor de uitvoering van een bodemsanering of voor andere werkzaamheden in de verontreinigde bodem moet een saneringsplan opgesteld worden. In dit plan is beschreven welke maatregelen worden genomen om de verontreiniging weg te nemen of te isoleren. Dit plan moet ter goedkeuring worden aangeboden bij de provincie Fryslân of (voor locaties binnen de gemeente Leeuwarden) de gemeente. De FUMO voert voor de provincie en voor de gemeente Leeuwarden deze taak uit.

De feitelijke werkzaamheden moeten twee weken voor aanvang gemeld worden bij de FUMO of (voor locaties binnen de gemeente Leeuwarden) de gemeente. Na afronding van de werkzaamheden wordt een eindrapportage opgesteld van de uitgevoerde werkzaamheden en aangebrachte voorzieningen.

Voor kortdurende, eenvoudige saneringen bestaat de meldingsprocedure volgens het Besluit Uniforme Saneringen (BUS). Een saneringsplan is dan niet nodig en de sanering kan vijf weken na de melding starten. De meldingsprocedure bij bepaalde zeer eenvoudige uniforme saneringen duurt zelfs slechts 5 werkdagen.

Belangrijke links