Logo van FUMO

Bodemkwaliteit

In de provincie Fryslân hebben de gemeenten beleid vastgesteld over het omgaan met grondstromen. Als hulpmiddel hebben de gemeenten bodemkwaliteitskaarten opgesteld.

Doel

Het doel van het beleid is gericht op het verkrijgen van een optimale afstemming tussen de bodemfunctie en de plaatselijke bodemkwaliteit door het meest gunstig toepassen van grond en baggerspecie.

Beleid

De gemeenten maken bij de toepassing van grond en baggerspecie nagenoeg volledig gebruik van het landelijke generieke beleidskader. Het generieke beleidskader gaat bij de toepassing van grond en baggerspecie uit van het stand-still principe op locatieniveau.

De uitzonderingen op het generieke beleid hebben veelal betrekking op de toepassing van grond in wegbermen buiten de bebouwde kom en de toepassing van baggerspecie in regionale waterkeringen. Daarnaast zijn door de gemeenten Harlingen, Heerenveen, Leeuwarden, Terschelling en Vlieland aanvullende eisen en randvoorwaarden vastgesteld voor de toepassing van grond en baggerspecie in deze gemeenten. Voor specifieke informatie wordt verwezen naar onze website.

Bodemkwaliteitskaarten

De bodemkwaliteitskaart bestaat uit een Ontgravings- en een Toepassingskaart. In de verschillende nota’s (zie interactieve website bodemkwaliteitskaart Fryslân) staat vermeld in welke gevallen de Ontgravingskaart kan dienen als bewijsmiddel voor de kwaliteit van de vrijkomende grond of baggerspecie. Op deze manier kan binnen het gebied waarop de kwaliteitskaart betrekking heeft, in vele situaties vrij grondverzet plaatsvinden, waardoor kosten voor partijkeuringen kunnen worden bespaard.

Op de Toepassingskaart is de kwaliteitsklasse aangegeven waar een partij grond of baggerspecie aan moet voldoen wanneer men deze binnen het vast te stellen beheergebied wil toepassen. De Toepassingskaart is een combinatie van de Functiekaart en de kaart met de kwaliteitsklasse van de ontvangende bodem. De strengste klasse is bepalend voor de kwaliteitsklasse grond of baggerspecie die mag worden toegepast.

Op de bodemkwaliteitskaart staan geen (mogelijke) verdachte locaties en puntbronnen aangegeven. Deze gegevens zijn te raadplegen op de website van Bodemloket.

Voordat grond of baggerspecie wordt verplaatst dient de ontvanger van de grond te beoordelen welk bewijsmiddel nodig is voor de kwaliteit van de vrijkomende grond of baggerspecie. Daarnaast dient gecheckt te worden of geen sprake is van een verdachte locatie.

Het beleid is alleen van toepassing op gebieden met een homogene samenstelling van de bodem. Locaties waar in het verleden (verdachte) activiteiten hebben plaatsgevonden zijn geen onderdeel van de bodemkwaliteitskaarten. In geval van activiteiten moet op deze locaties bodemonderzoek worden uitgevoerd.

Interactieve website

Het voldoen aan de regels rond grondverzet wordt inzichtelijk gemaakt door de inzet van de interactieve website bodemkwaliteitskaart Fryslân. Via deze website worden de diverse kaartlagen gecombineerd en kan degene die met grondverzet te maken heeft helder krijgen waar grond mag worden toegepast of niet.

Via de website zijn de beleidsstukken van alle deelnemende gemeenten bereikbaar en wordt de link naar de website van Bodemplus vermeld.