Logo van FUMO

Over de FUMO

De Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) zet zich in voor een betere en veilige leefomgeving in Fryslân. Wij schrijven vergunningen, houden toezicht bij bedrijven en handhaven waar nodig. Onze specialisten geven ook advies op het gebied van licht, geluid, trillingen, bodem, energie, externe veiligheid en juridische zaken. De FUMO is een gemeenschappelijke regeling en werkt in opdracht van haar deelnemers, de Friese gemeenten, de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân.

De FUMO is een Regionale Uitvoeringsdienst (RUD). De dienst voert taken uit op het gebied van omgevingsrecht. De FUMO werkt daarbij nauw samen met al haar partners in de keten van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH-keten).

Ontstaan FUMO

De FUMO is op 1 januari 2014 gestart. Het Rijk heeft landelijk opdracht gegeven aan gemeenten, waterschappen en provincies om milieukennis te bundelen. Zo zijn de RUD’s ontstaan. Het Rijk wil op deze manier de veiligheid in de provincies verhogen. De aanleiding voor het ontstaan van de RUD’s was onder andere de vuurwerkramp in Enschede op 13 mei 2000. Voor de provincie Friesland is de FUMO opgericht. Ook de verbetering van de kwaliteit van de uitvoering van milieutaken was een belangrijk argument voor de oprichting van de FUMO.