Logo van FUMO

Samen zoeken, ontwerpen en schaven bij de implementatie van de Omgevingswet

De FUMO bereidt zich voor op de komst van de Omgevingswet. Die voorbereiding vindt zowel intern als extern, samen met deelnemers, plaats. Bij de invoering willen we onze producten en diensten leveren, conform de Omgevingswet. Daarom zijn we na het uitstel van de invoering van de wet en ondanks de beperkingen door corona gestaag doorgegaan. De extra tijd gaf ons ruimte om te proefdraaien met de nieuwe (keten)processen en instrumenten en waar nodig ze bij te stellen.

Intern

We hebben steeds beter inzicht in de gevolgen voor onze organisatie, werkprocessen, medewerkers, informatie en ICT. In de eerste helft van 2021 hebben we de wettelijk vereiste en gewenste dienstverlening in beeld gebracht. In de tweede helft van het jaar gaan we aan de slag met de aanpassing van onze werkprocessen en de implementatie daarvan in ons zaaksysteem. Daarnaast hebben medewerkers een basisopleiding Omgevingswet gevolgd, eventueel aangevuld met functie- en vakspecifieke cursussen. En we zijn gestart met het bespreken en oefenen van casussen.

DSO

De ICT en de aansluiting met het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) blijft landelijk en regionaal gezien complex en spannend. Het komende kwartaal staat dan ook in het teken van de realisatie van de basisvoorzieningen en een goed werkend systeem, inclusief de noodzakelijke koppelingen. We krijgen ondersteuning van het interbestuurlijke programma ‘Aan de Slag met Omgevingswet’. In zogeheten ‘werkplaatsen implementatie’ helpen inhoudelijke en technische experts de FUMO en de bevoegde gezagen bij het regionale implementatieproces in de keten.

Tijd en aandacht

Extern is de uitdaging niet zozeer het werken met de wet zelf, maar de zoektocht naar de optimale samenwerking met gemeenten en provincie (opdrachtgevers) en het gedefinieerd krijgen van de gewenste FUMO-producten en -diensten door de bevoegde gezagen. De implementatie van de Omgevingswet is een proces dat tijd en aandacht vraagt. Een proces van samen zoeken, ontwerpen en bijschaven. Dat doen we binnen de bestaande overlegstructuur met deelnemers en op regionaal niveau met de projectleiders en programmamanagers Omgevingswet in Fryslân.

Roadmap 2022

Afstemming met De Friese Aanpak (het platform van Friese gemeenten rondom gezamenlijke opgaven) heeft geresulteerd in een Roadmap 2022 en meer focus op samenwerking: praktijksessies en oefenen met omgevingstafels en vergunningaanvragen, het omgevingsplan, toepasbare regels en het DSO. In een vroegtijdig stadium bij elkaar aan tafel zitten, kennis en kunde inbrengen, elkaars vakgebieden leren en elkaars taal leren verstaan. Het gaat stap voor stap. Daarbij is een netwerk van deskundige en betrokken personen in de regio ontstaan!

Ketensamenwerking

Samen met collega’s binnen De Friese Aanpak heeft de FUMO een bijdrage geleverd aan een conceptdocument met daarin procesafspraken voor de ketensamenwerking bij een vergunningaanvraag. De komende maanden gaan we oefenen en digitaal testen met deelnemers. Zo doorlopen we het hele proces waarbij een ingediende aanvraag voor een vergunning het bevoegd gezag bereikt en doorgezet kan worden naar de FUMO. Daarnaast zijn in regionaal verband drie Bouwstenen Bruidsschat opgeleverd, die een analyse en basisadvies geven over de wijze waarop gemeenten om kunnen gaan met deze regels. Voor een toelichting op de Bouwstenen organiseert FUMO dit najaar enkele kennissessies, zodat we gezamenlijk kunnen leren en oefen.

Minimale eisen

Met de invoering van de Omgevingswet wijzigt het Basistakenpakket van Omgevingsdiensten en mogelijk ook de inhoud en omvang van de aan de uitvoeringsdiensten opgedragen plustaken. Het is van belang om deze wijzigingen te achterhalen en de financiële en personele consequenties daarvan in kaart te brengen. Voor de consequenties op de VTH-onderwerpen hebben de VTH-managers inmiddels een concept plan van aanpak opgesteld.

Dagmar van den Berg,
Projectleider Omgevingswet FUMO