Logo van FUMO

Forse aanscherping van het VTH-stelsel nodig

De verbetering van het stelsel van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving staat hoog op de politieke agenda. De afgelopen tijd verschenen er verschillende rapporten, zoals ‘Om de leefomgeving’ van de commissie Van Aartsen en ‘Handhaven in het duister’ en ‘Een onzichtbaar probleem’ van de Algemene Rekenkamer. Ook in het nieuwste onderzoek ‘Omgevingsdiensten in beeld’ naar de kwaliteit van de uitvoering van de VTH-taken door omgevingsdiensten staan stevige aanbevelingen om de positie van Omgevingsdiensten te verstevigen.

Urgentie

Het ‘Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021’ onderstreept nog eens de urgentie om het VTH-beleid te verbeteren. Milieucriminaliteit heeft zeer grote en ondermijnende gevolgen voor de leefomgeving, economie en maatschappij. Bovendien schaadt het ook nog eens de gezondheid van mensen, dieren en planten. Als de wet- en regelgeving en toezicht en handhaving niet verbeteren dan blijft milieucriminaliteit doorwoekeren.

Kwaliteit omgevingsdiensten

Naar aanleiding van het rapport van de commissie Van Aartsen heeft staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Van Weyenberg onderzoek laten doen naar de kwaliteit van de omgevingsdiensten. TwynstraGudde voerde het onderzoek uit en concludeert dat er grote verschillen zijn in de omvang, het takenpakket en de werkwijze van de omgevingsdiensten. Dat is onwenselijk, zeker gezien de grote maatschappelijke opgaven rondom klimaat, energietransitie, zeer zorgwekkende stoffen en het bestrijden van regio-overstijgende milieucriminaliteit. Meer coördinatie, samenwerking en een landelijke normfinanciering zijn gewenst.

Hoofdlijnennotitie in de maak

De adviescommissie VTH-heeft de aanbeveling van de verschillende rapporten naast elkaar gelegd. Uit nader juridisch onderzoek komt naar voren dat voor de opvolging van de aanbevelingen forse aanscherpingen van het VTH-stelsel nodig zijn, inclusief wijziging van regelgeving als de Omgevingswet en de Gemeentewet. De staatssecretaris heeft onlangs de kamer geïnformeerd en gebruikt de resultaten en aanbevelingen voor de hoofdlijnennotitie over de verbetering van het VTH-stelsel, waaraan wordt gewerkt.

Kennis en expertise

OmgevingsdienstNL, de overkoepelende vereniging van de 29 regionale omgevingsdiensten, heeft positief gereageerd op het rapport ‘Omgevingsdiensten in beeld’. Door het landelijk verbeteren van de gehele VTH-uitvoering kunnen omgevingsdiensten, gemeenten en provincies met elkaar aan een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving werken. Omgevingsdiensten beschikken over waardevolle kennis en expertise en kunnen een belangrijke rol spelen bij het ontwikkelen van nieuwe wetgeving, beleid en uitvoeringsinstrumenten. De vereniging wil graag een faciliterende rol spelen.