Logo van FUMO

FUMO presenteert ontwerpbegroting 2022

Het dagelijks bestuur van de FUMO heeft de ontwerpbegroting 2022 vastgesteld. De Friese gemeenteraden, provinciale staten en het algemeen bestuur van het Wetterskip krijgen nu de gelegenheid om hun zienswijze kenbaar te maken. De FUMO komt graag langs om een toelichting op de ontwerpbegroting 2022 te geven. Veel deelnemers maken hier gebruik van en hebben de FUMO al uitgenodigd.

Nieuw sturings- en financieringsmodel

De ontwerpbegroting 2022 is opgesteld volgens het nieuwe sturings- en financieringsmodel dat het algemeen bestuur van de FUMO op 10 december 2020 heeft vastgesteld. Dit sturings- en financieringsmodel zorgt ervoor dat de gemeenten, provincie en Wetterskip de daadwerkelijke kosten gaan betalen voor de uitvoering van de basistaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-taken). In de laatste FUMO-nieuwsbrief van 2021 bent u daar uitgebreid over geïnformeerd.

Omgevingswet

Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. De FUMO is dan klaar voor de start, maar tegelijk zijn we ons ervan bewust dat het echte werk dan pas begint. We verwachten dat in de eerste jaren na inwerkingtreding het nodige moet gebeuren voor een goede implementatie van de Omgevingswet.

In de ontwerpbegroting is de impact van de Omgevingswet niet verwerkt. Daarvoor moet eerst duidelijk zijn hoe gemeenten, provincie en Wetterskip de diverse aspecten van de Omgevingswet invullen en welke rol de FUMO daarin heeft. Zodra dat bekend is kan de FUMO de deelnemers een begrotingswijziging voorleggen.