Logo van FUMO

Structurele financiering Externe Veiligheid (omgevingsveiligheid)

Heeft uw gemeente ruimtelijke plannen die u wilt laten toetsen aan het aspect externe veiligheid? Dan kunt u deze kosteloos, tot een vastgesteld maximum, vermeld in de brief van de FUMO van 25 maart jl., laten toetsen door het Bureau Externe Veiligheid van de FUMO. Ook in 2020 heeft het Rijk vanuit het programma Impuls Omgevingsveiligheid (IOV) hier budget voor beschikbaar gesteld.

Het jaar 2020 is waarschijnlijk het laatste jaar dat het Rijk dit budget vanuit het programma Impuls Omgevingsveiligheid (IOV) beschikbaar stelt. Op landelijk niveau is in het Bestuurlijke Omgevingsberaad afgesproken dat er geld beschikbaar blijft voor deze dienst. De middelen worden toegevoegd aan gemeente- en provinciefondsen.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) maakt een voorstel hoe dit precies in zijn werk zou moeten gaan. In de kadernota 2021 – 2025 is vastgesteld dat de financiering van het Bureau Externe Veiligheid vanaf 2021 plaatsvindt vanuit de deelnemersbijdragen van de gemeenten en provincie.