Logo van FUMO

Aandachtsgebieden voor Bevi (Besluit externe veiligheid inrichtingen)

Alle overheden in Nederland die besluiten nemen over bedrijven die een risico vormen voor personen buiten het bedrijfsterrein, dienen zich te houden aan bepaalde veiligheidsnormen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stuurde in dit kader een brief naar alle omgevingsdiensten. Door de komst van de Omgevingswet gaat namelijk een en ander veranderen.

Aandachtsgebieden
In de Omgevingswet worden de regels ten aanzien van Ruimtelijke Ordening en Externe Veiligheid geïntegreerd. Nieuw is dat het Groepsrisico (GR) vervangen wordt door de term ‘Aandachtsgebieden’. Aandachtsgebieden zijn gebieden waar mensen binnenshuis, zonder aanvullende maatregelen, onvoldoende beschermd zijn tegen de gevaren die in de omgeving optreden.

Berekenen  
Voor sommige risicobronnen zijn vaste aandachtsgebieden bepaald, voor andere risicobronnen moet dit nog worden gedaan. Voor het berekenen van deze aandachtsgebieden heeft het RIVM landelijk geldende rekenvoorschriften opgesteld. Op dit moment berekent Witteveen en Bos / Aviv de aandachtsgebieden voor BRZO inrichtingen. De komende tijd gaan zij dit ook oppakken voor de aandachtsgebieden van Bevi inrichtingen, waarvoor geen vaste afstanden gelden.

Acht Friese bedrijven
Uit een inventarisatie van de FUMO blijkt dat er in Friesland acht bedrijven zijn waarvoor Witteveen en Bos / Aviv een aandachtsgebied moet berekenen. Het gaat hierbij specifiek om opslag/overslag van LNG en PGS. De bedrijven zijn gevestigd in vijf gemeenten: Harlingen, Heerenveen, Leeuwarden, Noardeast-Fryslân en Ooststellingwerf. Vóór 2021 moet alles doorgerekend zijn. Zodra Witteveen en Bos / Aviv klaar is, communiceren wij dit naar de betreffende gemeente.