Logo van FUMO

FUMO zet opgaande lijn ook in 2019 door

FUMO zet opgaande lijn ook in 2019 door

 

De FUMO sluit 2019 af met een positief resultaat van € 500.000. Uit de jaarstukken blijkt dat het op meerdere vlakken een positief jaar was. Zo nam het ziekteverzuim af en steeg de productiviteit. Bovendien is de Omgevingsdienst steeds beter in staat om heldere afspraken te maken met de Fryske gemeenten, de provinsje Fryslân en Wetterskip Fryslân over de uit te voeren werkzaamheden en de daarvoor benodigde capaciteit.

Afspraak is afspraak

In 2019 hebben de toezichthouders van de FUMO ruim 98% van het aantal begrote controles uitgevoerd. De vergunningverleners hebben alle meldingen en vergunningaanvragen afgehandeld die in 2019 zijn gedaan. Het aantal ingediende meldingen en aanvragen lag wel lager dan verwacht, vanwege de stikstofproblematiek die vorig jaar plotseling actueel werd. De productiviteit per medewerker steeg flink, onder andere door de daling van het ziekteverzuim.

De FUMO haalde in 2019 extra inkomsten uit nieuwe opdrachten. De Omgevingsdienst kreeg aanvullende taken van de provinsje Fryslân op het gebied van de Natuurbeschermingswet en adviseerde diverse gemeenten bij complexe milieuvraagstukken. Er werd bespaard op ICT en de financiële administratie.

Betrouwbare partner

Jaap van Veen is wethouder in Heerenveen en in het FUMO-bestuur portefeuillehouder financiën. Hij is verheugd dat de accountant een goedkeurend oordeel geeft op de getrouwheid en rechtmatigheid van de jaarrekening 2019. “Dat betekent dat de jaarrekening een duidelijk en eerlijk beeld geeft van de inkomsten en uitgaven. De FUMO is transparant over de prestaties, de inkomsten en uitgaven en is daarmee een betrouwbare partner voor gemeenten, provinsje en Wetterskip.”