Logo van FUMO

Nieuwe taken voor de FUMO

De FUMO heeft per 1 januari basistaken erbij gekregen op het gebied van de wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH). We beoordelen en houden nu toezicht bij meldingen in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit (BBK) en bij asbest- en sloopmeldingen. Onze eerste ervaringen met de nieuwe basistaken VTH zijn positief.

Op 1 juli 2017 is het besluit VTH in werking getreden. Taken op het gebied van bodem en asbest zijn sindsdien basistaken van de Omgevingsdienst. Deze taken waren eerder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. De implementatie van het besluit VTH vond in Fryslân plaats per 1 januari 2020.

Op basis van de adviezen van de projectgroep ‘Implementatie besluit VTH -helder en gedragen’ heeft de FUMO vorig jaar in de conceptbegroting voor 2020 voorstellen gedaan voor de uitvoering van de nieuwe basistaken. In juli 2019 konden de gemeenteraden hun zienswijzen en wijzigingsvoorstellen indienen. Deze zijn verwerkt in de begroting, die in december is vastgesteld.

Op basis van cijfers van de deelnemende gemeenten over de afgelopen jaren, hebben we een inschatting gemaakt van het aantal meldingen. We verwachten in 2020 3.600 sloopmeldingen en 1.140 meldingen Besluit Bodemkwaliteit. De eerste weken van 2020 hebben we al meer meldingen ontvangen dan verwacht. Als deze lijn zich doorzet dan krijgen we het nog flink druk!

Gelukkig hebben we voor de nieuwe taken ook nieuw personeel aangetrokken. Ondanks de krappe arbeidsmarkt kon de FUMO op tijd voldoende mensen werven. Daardoor hebben we alle meldingen tot nu toe op tijd afgehandeld. En dat willen we ook blijven doen.

Hoewel de voorbereidingstijd krap was, is de FUMO er in geslaagd om een flitsende start te maken met de nieuwe basistaken VTH. In het tweede kwartaal van dit jaar gaan we de werkwijze uitgebreid evalueren. Tot die tijd houden we de gemeentes en provincie maandelijks op de hoogte van de resultaten.