Logo van FUMO

Friese aanpak Omgevingswet krijgt nieuwe impuls

De Friese bestuurders steken de koppen bij elkaar om afstemming te zoeken over de Omgevingswet. Dat is het resultaat van de bestuurlijke bijeenkomst ‘Samenwerking onder de Omgevingswet’ die 2 maart op initiatief van de FUMO plaatsvond in hotel Van der Valk in Leeuwarden.

Naast de portefeuillehouders, gemeentesecretarissen en programmamanagers van gemeenten, waren er ook vertegenwoordigers van het Wetterskip, de provinsje, de veiligheidsregio, brandweer, GGD, Hûs en Hiem, Rijkswaterstaat en FUMO aanwezig. Al snel bleek dat de behoefte aan informatie-uitwisseling groot is.

Afstemming noodzakelijk

De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld. Maar dat betekent niet dat overheden achterover kunnen leunen. Het is van groot belang dat gemeenten, provincie en verbonden partijen de komende tijd onderling de processen goed op elkaar afstemmen. Niet alleen om van elkaar te kunnen leren en effectiever te werken, maar ook omdat de betrokken organisaties van elkaar afhankelijk zijn.

Onder andere de VNG geeft aan dat samenwerking noodzakelijk is. Bijvoorbeeld om regionale afspraken te maken over praktische zaken. Wie gaan er straks werken met een initiatief-/omgevingstafel? Welke partijen (VRF, FUMO, Hûs en Hiem, etc.) schuiven daarbij aan? En hoe zorgen we ervoor dat deze tafels niet gelijktijdig bij verschillende gemeenten plaatsvinden, zodat alle partijen ook daadwerkelijk kunnen deelnemen?

Ook over bestuurlijke kaders

De ambtelijke programmamanagers zijn al volop bezig met de voorbereiding van de Omgevingswet. Zij doen ervaring op met omgevingstafels, pilots en casussen en delen die informatie binnen het Friese programmamanagersoverleg. Tegelijk groeit het besef dat er ook behoefte is aan afstemming over de bestuurlijke kaders.

De deelnemers van de bijeenkomst hebben op 2 maart goede afspraken gemaakt over de sturing en bewaking van de gezamenlijke voortgang. De Friese Aanpak wordt nieuw leven in geblazen. Een aantal wethouders nemen hierin een sturende rol. De gemeentesecretarissen gaan in afstemming met de Friese Aanpak ervoor zorgen dat er heldere opdrachten komen en dat de samenwerking en informatie-uitwisseling verder wordt geoptimaliseerd.

Andere manier van werken, besturen en afwegen

Harm Borgers van Kokxdevoogd sloot de bijeenkomst af. Hij benadrukte dat de Omgevingswet niet slechts een wijziging van regels en instrumenten is. De Omgevingswet vereist een andere manier van werken en vraagt van bestuurders een nieuwe, integrale manier van besturen en afwegen. Dit alles binnen de visie, doelen, opgaven en initiatieven die in een gemeente gelden.

Omgevingswet uitgesteld

De invoering van de Omgevingswet is ondertussen uitgesteld vanwege de coronamaatregelen. Minister Stientje van Veldhoven maakte dit 1 april bekend in een brief aan de Tweede Kamer. In overleg met de rijkspartijen, VNG, IPO en de Unie van Waterschappen bepaalt de minister een nieuwe invoeringsdatum. Het uitstel biedt de overheden en betrokken instanties in Fryslân ruimte om onderling de verbinding te zoeken en de implementatie zorgvuldig voor te bereiden.