Logo van FUMO
  • Home
  • Nieuws
  • Intensievere samenwerking tussen FUMO en Veiligheidsregio

Intensievere samenwerking tussen FUMO en Veiligheidsregio

De FUMO (Friese Uitvoeringsdienst Milieu en Omgeving) en de Veiligheidsregio Fryslân hebben een convenant met samenwerkingsafspraken ondertekend. Partijen gaan met dit convenant de samenwerking intensiveren. De kennis, expertise en het netwerk van beide partijen moet bijdragen aan betere en eenduidigere adviezen richting provincie en gemeenten. Daarmee dragen ze bij aan een veiligere en gezondere leefomgeving in Fryslân.

Verbetering samenwerking en betrokkenheid
Er is behoefte aan betere onderlinge afstemming en daarnaast aan afstemming op meerdere taakvelden. “We kunnen zo nog efficiënter werken, onder andere door gebruik te maken van elkaars expertise”, aldus Pieter Hofstra, directeur FUMO.

Partijen houden elkaar onder andere op de hoogte over ongewone voorvallen en incidenten,  betrekken  elkaar bij vergunningaanvragen of ruimtelijke plannen en stemmen inhoudelijke adviezen en producten procesmatig af.

Om de samenwerking en betrokkenheid van beide partijen te bevorderen worden er bijvoorbeeld jaarlijks terugkerende informatie- en kennisbijeenkomsten georganiseerd en wordt er periodiek overlegd om de afstemming te verbeteren.
 

In de praktijk

Zowel FUMO als Veiligheidsregio Fryslân komen veel bij provincie, gemeenten en bedrijven op locatie. Wanneer één van de partijen daarbij iets opvalt wat van belang is of kan zijn voor de andere partij, wordt hier actief gevolg aan gegeven. Wim Kleinhuis, directeur van Veiligheidsregio Fryslân “Door de intensievere samenwerking worden medewerkers van beide partijen op den duur elkaars ogen en oren op het gebied van veiligheid en leefbaarheid die zij anders hadden gemist. Zo vullen we elkaar ook praktisch in het veld aan. ”

Wim Kleinhuis, directeur Veiligheidsregio Fryslân en Pieter Hofstra, directeur FUMO ondertekenen het convenant met samenwerkingsafspraken.