Logo van FUMO

Friese VTH-netwerkdag 2017

Op donderdag 28 september vond de jaarlijkse Friese VTH (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving) Netwerkdag plaats.

Het thema was dit jaar “Vinden en verbinden”. Wabo breed kwamen partners van de Toezichtkringen Natuurhandhaving, vergunningverleners, toezichthouders, beleidsmedewerkers, leidinggevenden en handhavers uit Friesland samen in Eernewoude. Naast verschillende netwerkmomenten waren er ook diverse kennispresentaties. De reacties waren ook dit jaar weer positief.

Presentaties opnieuw beleven?

Hieronder vindt u de korte verslagen van de drie presentaties. Ook is het mogelijk om de presentaties te downloaden (zie downloads links).

 
Netwerkdag 2017

Volgend jaar vindt de Netwerkdag plaats op donderdag 27 september 2018. Reserveer deze datum alvast in de agenda. 

 
Wet Natuurbescherming (algemene deel)

In de eerste workshop (algemeen) waren er ca. 45 bezoekers aanwezig. Interactief werden er interessante vragen gesteld en beantwoord door de gespreksleider en/of door collega’s uit de zaal. Zo ontstonden er ook leerzame discussies. De onderwerpen waren divers en gingen onder ander over:

  • De term ‘opzet’ in het strafrecht
  • Communicatie naar de aanvrager over
  • Handhavingsverzoeken Wet natuurbescherming en wat wordt er intern mee gedaan. (Dit was een vraag van een vergunningverlener).
  • Het indienen van een onvolledige aanvraag voor een Omgevingsvergunning waarbij aan de Wet natuurbescherming wordt voorbijgegaan en toch wordt verleent.
  • Beschikbaarheid van een databank of digitale kaart bij de gemeente waarbij beschermde diersoorten op staan aangegeven
  • Wordt er ook toezicht of gehandhaafd op Mitigerende maatregelen
  • Wat gebeurd er als er aan een verklaring van geen bedenkingen (v.v.g.b.) wordt vergeten
  • Het gebruik van een drone door particulieren en of een professioneel bedrijf die een dierenpopulatie willen bekijken in b.v. een Natura 2000 gebied in relatie tot de Wet natuurbescherming (verstoring).
  • Dit was een greep van vragen uit de leerzame workshop.

Workshop Wet Natuurbescherming (vraaggestuurd)

Dit verslag vindt u onderaan de downloads links.

Workshop Wet VTH

In de grote Schipperszaal houdt Ton van Bergen van de FUMO een presentatie over de Wet VTH.

Alhoewel de wet al in april 2016 in werking is getreden blijken veel aanwezigen dat niet weten. De Wet VTH is een Wijzigingswet en bestaat slechts uit enkele A4-tjes. De wet wijzigt een aantal artikelen van de Wabo en gaat over de organisatie en het functioneren van vergunningverleners (uitvoering), toezichthouders en handhavers. Het kan daarmee ook consequenties hebben voor ons directe functioneren. In de zaal wordt aandachtig geluisterd. Ton daagt de mensen uit om na te denken wat deze wet voor hen kan betekenen. Zo gaat deze wet over de kwaliteitseisen waaraan wij moeten voldoen, de VTH taken die de gemeenten moeten onderbrengen bij hun Omgevingsdienst en versterking en verbetering van de onderlinge samenwerking.

In Hoofdstuk 5 van de Wabo is geregeld dat er bij algemene maatregel van bestuur taken worden aangewezen die in ieder geval door een Omgevingsdienst worden uitgevoerd: de basistaken. Om de kwaliteitseisen te borgen moeten door provincie en gemeente verordeningen worden vastgesteld met daarin de minimale kwaliteitseisen. Voor de taken die bij de FUMO zijn ondergebracht, zijn deze kwaliteitseisen op elkaar afgestemd. In Friesland is dit gebeurd in het project “Samen zijn wij kwaliteit”. De gemeenten en de provincie leggen deze kwaliteitseisen vast in verordeningen. Deze kwaliteitseisen worden van tijd tot tijd geactualiseerd. De kwaliteitseisen zijn vastgelegd in het “Frysk Peil F1”. Momenteel wordt alweer gewerkt aan versie 2.2.

Naast de wet is het Besluit VTH  op 1 juli 2017 in werking is getreden. In deze AMvB wordt een vertaalslag gemaakt van de Packagedeal (basistakenpakket) naar het Besluit Omgevingsrecht (Bor), zijn procescriteria opgenomen voor vergunningverlening en wordt de basis gelegd voor een gemeenschappelijk inspectiesysteem (Inspectieview Milieu).

Momenteel loopt er een project binnen de FUMO met als projectleider Simon Jelsma, waarbij de implementatie van het besluit VTH wordt uitgewerkt. Dit gaat o.a. over het vaststellen van de inrichting en niet inrichting gebonden taken die onder de basistaken vallen en daarmee door de gemeenten bij de FUMO moeten worden ondergebracht. Dit betekent een ‘verhuizing’ van werkzaamheden met ook gevolgen voor personeel van gemeenten. Het streven is om voor 1 juli 2018 het project te hebben afgerond. 

Uit de vragen en opmerkingen die uit de zaal komen blijkt dat mensen het gevoel hebben dat het nog lang gaat duren voordat helemaal duidelijk is wat de consequenties van de wet VTH zullen zijn. Ton benadrukt dat de inwerkingtreding van de Wet VTH, het Besluit VTH en het vaststellen van kwaliteitsverordeningen de afspraken die in 2009 tussen Rijk, IPO en VNG zijn gemaakt een juridische basis geven. De vrijblijvendheid is daardoor een stuk kleiner. Er wordt, zo staat in de Wet VTH, elke twee jaar onderzoek gedaan of de verplichtingen uit de Wet in de praktijk gestalte krijgen. In Friesland hebben we op dit punt nog best wat te doen!

Workshop Media

Anne vd Meer verteld over het recht op foto’s / filmen enz. Het komt hier op neer dat er veel is toegestaan. Je kunt eigenlijk best wel stellen dat iedereen zelf een soort  journalist is. Zolang je op de openbare weg keurig achter het afzetlint blijft is er niets aan de hand en kun je filmen en fotograferen. Ook worden er zaken als voorbeeld aangedragen die uit de praktijk komen. Zo is er tijdens de bommelding van Groningen (Jumbo zaak) gebruik gemaakt door omstanders van live streaming. Deze filmpjes zijn o.a. via periscope de ether ingezonden. De streamer was op dat moment een live verslag aan het doorzenden. Denk daarbij dan niet alleen aan beelden, maar ook aan geluidsopnames. De geluiden/gesprekken e.d. via de portofoon/GSM enz., konden soms duidelijk hoorbaar worden doorgegeven. In het geval van maken opnames, dan beslist geen toestel afpakken of handen voor de lens houden. Je mag op de openbare weg vrij opnames maken.

Frans Wiersma vertelde hierna iets over inzet en gebruik bodycams. De BC is een uitrustingsstuk en kan duidelijk verslag doen van hetgeen door de verbalisant wordt aangetroffen. De verbalisant kan kiezen om de BC in te schakelen danwel uit te laten. Tijdens het verslag van Frans kijken wij op het scherm mee met het live stream verslag van verbalisant Gersom Veldhuizen. Hij komt met ingeschakelde BC het pand waar we zitten binnen. Duidelijk is te zien welke ruimte hij binnen gaat, en via een trap naar de ruimte gaat waar we zitten. Er wordt door Frans vooral verteld dat het gebruik van de BC vraagt om een draagvlak. Frans zit in een landelijke werkgroep BC en is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.Hij verteld dat de verwachting is dat in 2018 enkele 1000 den BC binnen de politie ingezet worden.

Gersom Veldhuizen verteld over het gebruik van de BC. Hij is biker in Drachten bij de politie. Hij vertelt dat het vooral belangrijk is dat je de BC rustig gebruikt. Hiermee bedoeld hij om geen snelle draaiingen en bewegingen te maken wanneer dat mogelijk is. Het beeld is dan van een veel betere kwaliteit en beter te gebruiken om bv later als aanvullend bewijs te gebruiken (dader is duidelijk zichtbaar in beeld en zijn daad is bv duidelijk zichtbaar). Gersom legt tijdens het live gebruiken van de BC uit dat hij kan bepalen wanneer hij de BC uit laat danwel inschakelt.

Hierna is op het scherm een filmpje te zien van een inzet van de politie op de Kaden te Drachten. Hier is gebruik gemaakt van de inzet van een BC. Duidelijk is te zien dat de verdachte zich schuldig maakt aan mishandeling. De aanleiding, de daadwerkelijke mishandeling en het vervolg (aanhouding) staan op beeld. Duidelijk is hierbij wel dat wanneer de BC dragende politieagent zich bezig houdt met de aanhouding en er trek en duwwerk aan te pas komt, de beelden onduidelijker worden (snel heen en weer bewegen). De verdachte zegt in het verhoor niet geslagen te hebben, maar na het zien van de beelden heeft hij direct toegegeven.Wanneer de beelden niet heel duidelijk zijn tijdens de aanhouding, is het geluid nog wel duidelijk en is ook van belang bij de zaak.

Wat ook van belang is dat het Openbaar Ministerie (OM) ook van de mishandeling een sfeerbeeld krijgt. Dus niet alleen de papieren versie. Duidelijk is wel dat de advocatuur hier niet blij mee is. Dus samen met de papieren versie van de mishandeling kan in het geval van gebruik BC ook de gemaakte film worden toegevoegd aan het Proces-Verbaal. Verder gaan we nog in op het gebruik van de BC. Bv niet opnemen in de woning. Maar wanneer er sprake is van huiselijk geweld zou dit wel weer aanvullend kunnen zijn.

Hierna wordt er nog een BC filmpje getoond van een aanhouding in Dokkum. De opname toont duidelijk de sfeer die er heerst op straat. Hierna de aanleiding, het gevolg en de inzet en afhandeling door de politie en horecabeveiligers. Ook krijg je hierdoor een veel beter sfeerplaatje die ook het tijdsverloop in zicht brengt. De BC kan ook aanvullend zijn in het afhandelen van verwarde personen door de politie. Maar ook het evt tonen van opnames van beschonken minderjarigen aan hun ouders.

Hierna wordt er ook nog uitgelegd dat de beelden kunnen worden opgeslagen maar niet voor altijd bewaard blijven.De beelden komen binnen op een beveiligde politie server. Mocht de politie beelden van een strafbaar feit langer willen bewaren dan is toestemming van het OM nodig.

Tijdens het presenteren van de workshop Media was tevens een medewerker (Roy Langelaar) van de leverancier van de BC aanwezig. Hij heeft nog iets verteld over het technische gedeelte m.b.t.  o.a. het opslaan van de beelden nadat deze door de politie agent zijn gemaakt. Er waren nog diverse vragen uit de zaal die door de betreffende sprekers werden beantwoordt. De tijd was bijna te kort en de meningen van de diverse deelnemers waren allen positief.