Logo van FUMO
  • Home
  • Nieuws
  • Deelnemers zien toekomst FUMO met vertrouwen tegemoet

Deelnemers zien toekomst FUMO met vertrouwen tegemoet

De FUMO heeft afgelopen donderdag 10 december 2020 een grote stap vooruit gezet. Het algemeen bestuur van de FUMO stemde in met een nieuwe sturings- en financieringssystematiek wat leidt tot meer gelijkheid in de financiering en de levering van producten en diensten aan de gemeenten, provincie en het Wetterskip. Ook werd het governancemodel vastgesteld, waardoor de FUMO straks vanuit een gezamenlijke ambitie van alle deelnemer straks slagvaardiger kan optreden en nog meer van waarde kan zijn voor de Friese leefomgeving.

De Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) is in 2014 opgericht en levert een bijdrage aan een veilige en schone leefomgeving in Fryslân. Dat doet de FUMO door de Friese gemeenten, de provinsje Fryslân en Wetterskip Fryslân te ondersteunen bij de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving en specialistisch advies op het gebied van milieu- en natuurwetgeving.

Governance biedt robuuste basis

De Friese gemeenten, provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân hebben de gezamenlijke ambitie uitgesproken om de samenwerking binnen de FUMO verder te versterken. In het governancemodel hebben de deelnemers vastgelegd wat dit betekent voor de verdeling van rollen, taken en verantwoordelijkheden tussen de FUMO en de deelnemers. Het governancemodel biedt daarmee een robuuste basis voor een effectieve samenwerking.

“Een samenwerking kan alleen goed functioneren door te investeren in de onderlinge relaties,” zegt FUMO-voorzitter Anko Postma. “Daarom blijven we ook het komende jaar actief verbinding zoeken met onze deelnemers: de Friese gemeenten, de provincie en het Wetterskip. Door een Fumo-tour langs alle deelnemer, het aanbod om toelichting te beiden bij raadsvergaderingen, themabijeenkomsten en regiobijeenkomsten voor raden en colleges.”

Gezamenlijke ambitie

Vanaf 2022 gaat de FUMO werken op basis van een Fries Uitvoeringsprogramma Basistaken voor vergunningverlening, toezicht en handhaving. Het uitvoeringsprogramma bestaat uit een regionaal en een lokaal deel. In het regionale programma staan de gezamenlijke prioriteiten van gemeenten, provincie en Wetterskip voor heel Fryslân. Deze uniformiteit in uitvoeringsniveau is goed voor de kwaliteit, de efficiency en de effectiviteit van de FUMO. Daarnaast maakt de FUMO met elke deelnemer een individueel uitvoeringsprogramma, specifiek voor de lokale situatie.

Gelijkheid en duidelijkheid

Door een andere manier van begroten komt er meer duidelijkheid en gelijkheid in de financiering van de FUMO. In de huidige wijze van financiering betalen de deelnemers niet op basis van de uitgevoerde taken. Daardoor zijn er grote verschillen ontstaan tussen de financiële bijdrage en de inzet van de FUMO per deelnemer.

Op basis van de afspraken met de deelnemers, maakt de FUMO vanaf 2022 een begroting met:

  1. ureninzet, budget en te leveren producten en diensten voor vergunningen en meldingen;
  2. een herijkte norm voor de toezichthoudende taken.

De afrekening vindt naderhand plaats op basis van de daadwerkelijk geleverde uren. Dit leidt tot een meer eerlijke bijdrage in de kosten per deelnemer.

De FUMO is een gemeenschappelijke regeling (GR) van de Friese gemeenten, provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân. Het sturings- en financieringsmodel leidt tot een aanpassing van de GR. De gemeenteraden, provinciale staten en het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân moeten hiervoor formeel toestemming geven. De FUMO heeft de deelnemers verzocht om voor 15 juni 2021 in te stemmen met de aanpassing van de GR, zodat de begroting voor 2022 volgens het nieuwe financieringsmodel opgesteld kan worden.

Flexibiliteit en samenwerking

De FUMO opereert in een dynamisch speelveld. Maatschappelijke milieuvraagstukken worden steeds complexer en zijn vaak (gemeente)grensoverschrijdend. Bovendien vraagt de komst van de Omgevingswet vanaf 2022 om flexibiliteit en samenwerking tussen overheden. Het bijeenbrengen van expertise binnen FUMO biedt kansen om hier op in te spelen.

Directeur Pieter Hofstra: “De FUMO heeft stevig geïnvesteerd in deskundigheid en een duurzame relatie met onze opdrachtgevers. Daardoor zijn we steeds beter in staat om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en kunnen we onze dienstverlening afstemmen op de wensen en behoeften van de deelnemers. Dit vraagt voor het komende jaar nog wijzigingen in de organisatie structuur en de manier van werken, bijvoorbeeld het versterken van accountmanagement richting de deelnemers.”