Logo van FUMO

Afhandeling meldingen

Uw melding wordt geregistreerd. Als u dat wilt, wordt u achteraf geïnformeerd over wat er met uw melding is gedaan. De FUMO onderzoekt de melding volgens een prioriteitenlijst en gaat op zoek naar de veroorzaker om de overlast te laten stoppen. Als blijkt dat niet volgens de voorschriften is gewerkt, adviseert de FUMO aan het bevoegd gezag om te handhaven.

Partners

Bij het behandelen van milieuklachten en het verlenen van milieukundige bijstand bij incidenten en calamiteiten werken de specialisten van de FUMO samen met brandweer, politie, gemeenten, Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR), Rijkswaterstaat en waterschappen.